Om Swedlock og nøkkelen til byen

Swedlock har utviklet smarte låssystemer for samfunnets aktører i mer enn 15 år. Vår digitale plattform gir viktige aktører som hjemmetjenesten, redningstjenesten, infrastrukturselskaper og renovasjonsselskaper en og samme smarte nøkkel til alle kommunens funksjoner. Det er en løsning som sparer både tid og penger og øker sikkerheten.

Smarta låsinstallationer i mer än 60 kommuner

Swedlocks smarta låssytem finns installerat i nära 70 skandinaviska kommuner hos både hemtjänst, räddningstjänst, renhållning och energibolag.

Testade, godkända och certifierade

För att dokumentera detta engagemang och fokus på kundnytta har Swedlock AB ett ledningssystem som är certifierat av Qvalify AB enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Den senaste revisionen är utförd i maj 2018. Certifieringen avser utveckling, tillverkning samt installation av lås, nyckelhanteringssystem och passagesystem. Avseende kvalitén på bolagets molnbaserade tjänster som tillsammans med produktkvalitén på låsen är avgörande för kundens upplevelse av systemet på lång sikt, följer bolagets personal och driftsfunktion Swedlocks säkerhetshandbok som föreskriver hur företaget och dess anställda skall hantera IT och säkerhetsrelaterade frågor. Förutom detta strävar bolaget genom en ständig förbättringsprocess alltid efter att i samarbete med kunder utveckla och anpassa system och processer för att införandeprojekt och driftåtaganden skall bli så effektiva och framgångsrika som möjligt. I samband med avtalstecknande med nya kunder inleds detta arbete med en avtalsgenomgång då parterna gemensamt går igenom anbud och avtal för att säkerställa att man har en gemensam tolkning, förväntansbild och process för genomförande av införande och drift. Bolagets supportavdelning gör därefter kontinuerliga uppföljningar av kunders upplevelse under införandefasen och under kontinuerlig drift. Bolaget genomför löpande en-till-en möten med kunder för att fånga upp önskemål och synpunkter samt idéer för att förbättra kvalitet och användbarhet i systemet.

Utveckling i samarbete med kunden

Swedlock arbetar alltid med ständiga förbättringar och utvecklar våra produkter och systemlösningar i nära samverkan med våra kunder. Vi är alltid öppna för idéer som förbättrar funktionen och kundnöjdheten med våra produkter och system. Vårt mål är alltid att kunder skall känna sig nöjda och få bästa service och support. Vi har fått bevis på att vår ambition är rätt då verksamheten vuxit kraftigt under senare år och vår organisation har utvecklats för att ge ännu bättre support och leveranser. Vårt koncept att leverera ”nyckeln till staden” ligger i tiden då det ger en stor möjlighet till samordning och besparing inom den kommunala verksamheten.